Corpus Of CERF-graded Coursebook Texts' Sentences

View resource name in all available languages

Eesti keele õpikute lausete korpus A1–C1

Sisaldab korpusest „Eesti keele õpikute korpus A1–C1" eraldatud täislauseid. Korpus koosneb u 200 000 sõnest ja 24 000 lausest. Korpuses on märgendatud tekstistruktuuri üksused lause <sentence> ja osalause <clause>. Laused on morfoloogiliselt märgendatud. Kõik korpuse laused on keeletaseme piirides unikaalsed.

You don’t have the permission to edit this resource.