Encyclopedic Dictionary of Computing

View resource name in all available languages

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

The dictionary has some 4,000 entries for terms and lexical units, complete with definitions, explanations and illustrations.
This dictionary aims at those who deal with software development and localisation, people that translate programs into Lithuanian and adapts them to the Lithuanian cultural medium so that they can create and choose names of commands, options, parameters, translate compute messages, write e-catalogues and other texts involved in working with computer more easily. The dictionary will have its use with computer users who want to gain a better understanding and check the meaning of software commands and messages as well.

View resource description in all available languages

Žodyne aprašyta apie 4 tūkst. terminų ir leksinių vienetų. Pateikiama terminų apibrėžtys, paaiškinimai, iliustracijos.

Žodynas skiriamas programinės įrangos gamintojams ir lokalizuotojams, verčiantiems programas į lietuvių kalbą ir adaptuojantiems jas lietuviškai kultūrinei terpei – kad jiems būtų lengviau sudaryti ir parinkti komandų, parinkčių, parametrų pavadinimus, versti kompiuterio pranešimus, rengti elektroninius žinynus ir kitus darbui su kompiuteriu reikalingus tekstus. Žodynas bus naudingas ir kompiuterių naudotojams, norintiems geriau suprasti ar pasitikslinti programinės įrangos komandas ir pranešimus.

You don’t have the permission to edit this resource.