English-Latvian Road Terms Technical Dictionary

View resource name in all available languages

Angļu - latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca

The Road Terms Technical Dictionary has been based on the 7th Edition of International Road Association (PIARC) terms dictionary (1997) EN-FR. It contains approx. 1200 most often used terms complemented by definitions and charts.

The dictionary has been approved by the Terminology Commission of Latvian Academy of Science.

The dictionary is available
* online
* as an electronic database
* as a printed publication

View resource description in all available languages

Angļu - latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca ir sastādīta, pamatojoties uz Pasaules Ceļu Asociācijas (PIARC) 1997. gadā izdoto Technical dictionary of road terms (7th edition) English - French. Tajā iekļauti apmēram 1200 nozarē plašāk lietotie un nepieciešamākie termini angļu – latviešu valodās, kuri ir papildināti ar definīcijām un attēliem. Vārdnīca paredzēta lietošanai plašam nozares speciālistu lokam – valsts pasūtītājam, uzņēmējiem, kā arī augstskolas mācību spēkiem un studentiem.

Vārdnīcu pēc Autoceļu standartizācijas tehniskās komitejas (ASTK) pasūtījuma sagatavoja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) transportbūvju katedras mācību spēku grupa J.Naudžuna vadībā.

Vārdnīca saskaņota LZA Terminoloģijas komisijā.

Vārdnīca pieejama:
* Internetā
* Elektroniskā formā
* Izdevuma formā

You don’t have the permission to edit this resource.