Etymological Database of the Sami Languages

View resource name in all available languages

Saamelaiskielten etymologinen tietokanta

Etymologische Datenbank für die saamischen Sprachen

Sámegielaid etymologalaš diehtovuođđu

Álgu

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20140730111

The Álgu project, i.e. "the Origins of the Saami language words – Sámegielaid sániid álgovuolgga" was launched at the Dictionary Department of the Institute for the Languages of Finland at the beginning of 2002, based on a project plan that had been finalized the year before. At the beginning of 2006, the project was taken over by the Research Institute’s newly established Department of Minority Languages.

The Álgu project has two regular employees: Eino Koponen and Klaas Ruppel. From the beginning of the project to February 2009, the project employed a third person, Kirsti Aapala.

Further, the following fixed-term employees have been involved in the project: Ante Aikio, Sari Antikainen, Ilona Rauhala, Auli Oksanen, Kirsimaria Riikola, Merja Salo and Ville Tikkaoja.

The Department of Minority Languages ceased to exist in 2012 and Álgu was transferred to the Dictionary Department of the Institute for the Languages of Finland.

As early as in 2011 the etymological information of Álgu regarding Saami words were quite comprehensive, since they had been picked from the main publications in the relevant field. Even though the gathering of data regarding Saami languages is over, the database is updated every time new relevant information becomes available. Nowadays the work is focused on mapping Finnish words and accordingly the database has received a second, Finnish name: Alku. So far there have been no resources for performing technical work on the database, such as improving the user interface and repairing small functional faults. Also the resources for the actual mapping of new words are currently limited.

License EUPL (http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7774.html).

Access location: http://kaino.kotus.fi/algu/.

View resource description in all available languages

Álgu-hanke eli "Saamelaiskielten sanojen alkuperä - Sámegielaid sániid álgovuolgga" käynnistettiin Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjaosastossa vuoden 2002 alussa edellisenä vuonna valmistuneen hankesuunnitelman perusteella. Vuoden 2006 alussa hanke siirtyi tutkimuskeskuksen uuteen vähemmistökielten osastoon.

Hankkeessa on kaksi vakinaista työntekijää: Eino Koponen ja Klaas Ruppel. Hankkeen perustamisesta alkaen vuoden 2009 helmikuuhun asti hankkeessa työskenteli vakinaisesti myös Kirsti Aapala.
Määräaikaisina työntekijöinä ovat olleet mukana Ante Aikio, Sari Antikainen, Ilona Rauhala, Auli Oksanen, Kirsimaria Riikola, Merja Salo ja Ville Tikkaoja.

Vuonna 2012 vähemmistökielten osasto lakkasi olemasta ja Álgu siirtyi sanakirjaosastoon.

V. 2011 tietokannan saamelaiskielten sanoja koskevat etymologiset tiedot olivat jo hyvin kattavat, kun tietokantaan oli poimittu tiedot alan keskeisistä julkaisuista. Saamelaiskielten osalta poiminta on päättynyt, mutta uusia tietoja syötetään tietokantaan sitä mukaa kuin niitä on saatavissa. Tietokannan kartuntatyö on siirtynyt suomen kielen sanoihin, ja samalla on tietokannasta alettu käyttää rinnalla myös suomenkielistä nimeä Alku. Tietoteknisiin töihin, kuten käyttöliittymän parantamiseen ja pienten toiminnallisten vikojen korjaamiseen ei toistaiseksi ole resursseja. Myös varsinaiseen kartuntatyöhön on nykyisin käytettävissä vain niukasti resursseja.

Lisenssi EUPL (http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7774.html).

Das Álgu-Projekt, das sich mit der Herkunft der saamischen Wörter beschäftigt (finnisch Álgu-hanke bzw. „Saamelaiskielten sanojen alkuperä – nordsaamisch Sámegielaid sániid álgovuolgga“, wurde Anfang 2002 in der Wörterbuchabteilung des Forschungszentrums für die Landessprachen Finnlands (kurz Kotus) begonnen, nachdem im Vorjahr ein entsprechender Projektplan fertig gestellt worden war. Anfang 2006 wurde das Projekt der neu gegründeten Abteilung für Minderheitensprachen angegliedert.

Das Projekt hat zwei fest angestellte Kräfte: Eino Koponen und Klaas Ruppel. Vom Beginn des Projektes bis Februar 2009 war auch Kirsti Aapala Mitglied des Projektteams.
Zu verschiedenen Zeiten sind außerdem folgende Personen im Projekt befristet beschäftigt gewesen: Ante Aikio, Sari Antikainen, Ilona Kivinen, Auli Oksanen, Kirsimaria Riikola, Merja Salo und Ville Tikkaoja.

Lizenz EUPL (http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7774.html).

Álgu-prošeakta dahjege "Saamelaiskielten sanojen alkuperä - Sámegielaid sániid álgovuolgga" álggahuvvui Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddáža sátnegirjeossodagas jagi 2002 álggus ovddit jagi válbmanan prošeaktaplána mielde. Jagi 2006 álggus prošeakta sirdojuvvui ođđa unnitlogugielaid ossodahkii.

Prošeavttas leat guokte bissovaš bargi: Eino Koponen ja Klaas Ruppel. Prošeavtta álggaheami rájes gitta jagi 2009 guovvamánnui prošeavttas barggai fásta maid Kirsti Aapala.
Mearreáigásaš bargin leat leamaš mielde Ante Aikio, Sari Antikainen, Ilona Rauhala, Auli Oksanen, Kirsimaria Riikola, Merja Salo ja Ville Tikkaoja.

You don’t have the permission to edit this resource.