Geoinformational Database of Lithuanian Toponyms

View resource name in all available languages

Lietuvos vietovardžių internetinė geoinformacinė duomenų bazė

LVVGDB

The online geoinformatics database of Lithuanian place names is geared primarily towards the scientific research and application purposes. That is the first such base in Lithuania to present information about linguistic units – place names – and geographical units – geographical objects. Every linguistic/geographical unit has its coordinates mapped and is accompanied by attributes pertaining to the place name and the geographical object that it denotes: variations of the place name in the living language, its stressed main form, accentuation paradigm, other cases stressed, a scientific explanation of its origins and formation, the time of record in the living language, the time of first mention in historical sources, aural pronunciation of all cases, population in towns and villages, parameters and pictures of geographical objects, their administrational affiliation, and so on. On top of that, it is the first database of Lithuanian place names to cover both the existing names of towns, rivers and lakes and the extinct proper names of these classes as well as land names that were recorded from the local populace in the interwar (1935–1940) and post-war period. The development of this database make all of the data contained in it (the authentic place name forms, accentuation, clarifications of formation and origin, object descriptions and so on) easily accessible to Baltic linguists and geographers of Lithuania and of the world and allows to carry out deeper and more expansive research.

View resource description in all available languages

Lietuvos vietovardžių internetinė geoinformacinė duomenų bazė kuriama daugiausia mokslo tiriamosioms bei taikomosioms reikmėms. Tai pirma tokia bazė Lietuvoje, kur kartu pateikiama informacija apie lingvistinius vienetus – vietovardžius – ir geografinius vienetus – geografinius objektus. Prie kiekvieno koordinatėmis užfiksuoto lingvistinio-geografinio vieneto yra tam tikras priedas – vietovardžio ir juo įvardijamo geografinio objekto atributika: vietovardžio gyvosios kalbos variantai, sukirčiuota pagrindinė forma, kirčiuotė, sukirčiuoti kiti linksniai, mokslinis kilmės, darybos aiškinimas, užrašymo iš gyvosios kalbos laikas, pirmojo paminėjimo istorijos šaltiniuose laikas, garsinis visų linksnių ištarimas, gyvenamųjų vietovių gyventojų skaičius, geografinių objektų parametrai, nuotraukos, administracinė priklausomybė ir kt. Be to, tai pirmoji Lietuvos vietovardžių duomenų bazė, apimanti ne tik dabar egzistuojančius gyvenviečių, upių, ežerų pavadinimus, bet ir jau išnykusius šių klasių onimus, taip pat žemėvardžius, kurie buvo iš vietinių gyventojų užrašyti tarpukariu (1935–1940 m.) ir pokariu. Tokios duomenų bazės sukūrimas padaro visus joje esančius duomenis (autentiškas vietovardžių formas, kirčiavimą, darybos ir kilmės aiškinimus, objektų apibūdinimus ir kt.) lengvai prieinamus Lietuvos ir pasaulio kalbininkams baltistams, geografams, suteikia galimybę tyrimams gilinti, plėsti juos įvairiomis kryptimis.

You don’t have the permission to edit this resource.
People who looked at this resource also viewed the following: