KOTUS Finnish-Swedish Parallel Corpus

kfspc

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201406036

http://islrn.org/resources/430-116-345-758-1

The corpus is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland (korp.csc.fi), http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015101601

The corpus contains corporate press releases, surveys, reports, laws and regulations, as well as Government proposals to Parliament. The corpus was compiled at the Institute for the Languages of Finland (Kotus) and was completed in 2005. The main author of the corpus is Alexander Pail (Kotus). Also Mickel Grönroos and Eva Orava (Master's Innovations Ltd.) have contributed to the project.

In most cases the source language texts are in Finnish and the translations in Finland Swedish, but the corpus has also some Finland Swedish texts that have been translated into Finnish. The Finnish and Finland Swedish texts are linked to one another on sentence level. The sentence order is not always the same as in the source language texts. Some of the sentences of the original texts have been omitted, so the corpus is primarily suitable for context-free study of sentence pairs.

The corpus contains the following texts:

Aktia Säästöpankki Oyj (1999–2004)
• Pörssitiedotteita 1999–2004 = Börsmeddelanden 1999–2004
• Osavuosikatsauksia 1999–2004 = Delårsrapporter 1999–2004
• Talouskatsauksia 1999–2002 = Ekonomiska översikter 1999–2002
• Lehdistötiedotteita 1999–2004 = Pressmeddelanden 1999–2004

Fennia (2003–2005)
• Esite 2005 = Broschyr 2005
• Vakuutusehtoja 2005 = Försäkringsvillkor 2005
• Toimintakertomus 2003 = Verksamhetsberättelse 2003

Neste (1993–1997)
• Taloustekstejä 1993–1997 = Ekonomiska texter 1993–1997

Stockmann (2000–2004)
• Lehdistötiedotteita 2000–2004 = Pressmeddelanden 2000–2004

Finlex
• Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336 = Bokföringslag 30.12.1997/1336
• Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19.3.1999/361 = Lag om borgen och tredjemanspant 19.3.1999/361
• Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 = Lag om bostadsköp 23.9.1994/843
• Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481 = Lag om hyra av bostadslägenhet 31.3.1995/481
• Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11.7.1997/689 = Lag om rättegång i brottmål 11.7.1997/689
• Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442 = Lag om förmyndarverksamhet 1.4.1999/442
• Hallintolaki 6.6.2003/434 = Förvaltningslag 6.6.2003/434
• Hallintolainkäyttölaki 26.7.1996/586 = Förvaltningsprocesslag 26.7.1996/586
• Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 = Finlands grundlag 11.6.1999/731
• Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513 = Lag om indrivning av fordringar 22.4.1999/513
• Maakaari 12.4.1995/540 = Jordabalk 12.4.1995/540
• Kuntalaki 17.3.1995/365 = Kommunallag 17.3.1995/365
• Konkurssilaki 20.2.2004/120 = Konkurslag 20.2.2004/120
• Yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21 = Lag om likabehandling 20.1.2004/21
• Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 = Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132
• Markkinaoikeuslaki 28.12.2001/1527 = Marknadsdomstolslag 28.12.2001/1527
• Kansalaisuuslaki 16.5.2003/359 = Medborgarskapslag 16.5.2003/359
• Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86 = Miljöskyddslag 4.2.2000/86
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 = Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621
• Järjestyslaki 27.6.2003/612 = Ordningslag 27.6.2003/612
• Henkilötietolaki 22.4.1999/523 = Personuppgiftslag 22.4.1999/523
• Laki velan vanhentumisesta 15.8.2003/728 = Lag om preskription av skulder 15.8.2003/728
• Kielilaki 6.6.2003/423 = Språklag 6.6.2003/423
• Laki valtioneuvostosta 28.2.2003/175 = Lag om statsrådet 28.2.2003/175
• Valtioneuvoston ohjesääntö 3.4.2003/262 = Reglemente för statsrådet 3.4.2003/262

Eduskunta / Riksdagen
• Hallituksen esitys Eduskunnalle kirjanpitolaiksi sekä laeiksi osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun ja osuuskuntalain 79 c §:n muuttamisesta (HE 173/1997) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till bokföringslag samt till lagar om ändring av 11 och 12 kap. lagen om aktiebolag och 79 c § lagen om andelslag (RP 173/1997)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle takausta ja vierasvelkapanttausta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 189/1998) =
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om borgen och tredjemanspant (RP 189/1998)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle asuntokauppaa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 14/1994) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om bostadsköp (HE 14/1994)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle uusiksi huoneenvuokralaeiksi ja niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 304/1994) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till nya hyreslagar och till ändring av lagar i anslutning till dem (RP 304/1994)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 82/1995) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revision av rättegångsförfarandet i brottmål i underrätterna (RP 82/1995)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle holhouslainsäädännön uudistamiseksi (HE 146/1998) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny förmynderskapslagstiftning (RP 146/1998)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta (HE 72/2002) =
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen (RP 72/2002)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hallintolainkäytöstä ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 217/1995) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningsprocesslag och till lagstiftning som har samband med den (RP 217/1995)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi (HE 1/1998) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny Regeringsform för Finland (RP 1/1998)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 199/1996) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om indrivning av fordringar och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den (RP 199/1996)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle maakaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 120/1994) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till jordabalk och vissa lagar i samband med den (RP 120/1994)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntalaiksi (HE 192/1994) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till kommunallag (RP 192/1994)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi (HE 26/2003) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av konkurslagstiftningen (RP 26/2003)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 44/2003) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tryggande av jämlikhet samt ändring av vissa lagar som har samband med den (RP 44/2003)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi (HE 101/1998) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till reform av byggnadslagstiftningen (RP 101/1998)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 105/2001) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till marknadsdomstolslag samt lagstiftning som har samband med den (RP 105/2001)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle kansalaisuuslaiksi (HE 235/2002) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till medborgarskapslag (RP 235/2002)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamiseksi (HE 84/1999) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av miljöskydds- och vattenlagstiftningen (RP 84/1999)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 30/1998) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt till lagar som har samband med den (RP 30/1998)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 20/2002) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna för främjande av säkerheten på allmänna platser (RP 20/2002)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 96/1998) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till personuppgiftslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 96/1998)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta (HE 187/2002) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till en reform av lagstiftningen om preskription av skulder och offentlig stämning (RP 187/2002)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 92/2002) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny språklag och lagstiftning som har samband med den (RP 92/2002)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 270/2002) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om statsrådet och vissa lagar i samband med den (RP 270/2002)

Detailed information: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201406035

View resource description in all available languages

Suomen ja suomenruotsin tekstejä sisältävä rinnakkaiskorpus sisältää yritysten tiedotteita, katsauksia ja kertomuksia sekä lakeja ja asetuksia samoin kuin hallituksen esityksiä eduskunnalle. Korpus on koottu Kotimaisten kielten keskuksessa (Kotus), ja se on valmistunut vuonna 2005. Päätekijä on ollut Alexander Paile (Kotus). Hänen lisäkseen työhön ovat osallistuneet Mickel Grönroos ja Eva Orava (Master's Innovations Oy). Korpus on käytettävissä Kielipankin Korp-palvelussa lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0.

Suomenkielinen teksti on usein alkuperäinen ja käännetty suomenruotsiin, mutta korpuksessa on myös joitakin suomenruotsinkielisiä tekstejä, jotka on suomennettu. Suomen- ja suomenruotsinkieliset tekstit on linkitetty toisiinsa lausetasolla. Lausejärjestys ei ole aina alkuperäinen, ja joitakin alkuperäisten tekstien lauseita on saatettu jättää pois, joten korpus sopii ensisijaisesti lauseparien kontekstittömään tarkasteluun.

Rinnakkaiskorpus sisältää seuraavat tekstit:

Aktia Säästöpankki Oyj (1999–2004)
• Pörssitiedotteita 1999–2004 = Börsmeddelanden 1999–2004
• Osavuosikatsauksia 1999–2004 = Delårsrapporter 1999–2004
• Talouskatsauksia 1999–2002 = Ekonomiska översikter 1999–2002
• Lehdistötiedotteita 1999–2004 = Pressmeddelanden 1999–2004

Fennia (2003–2005)
• Esite 2005 = Broschyr 2005
• Vakuutusehtoja 2005 = Försäkringsvillkor 2005
• Toimintakertomus 2003 = Verksamhetsberättelse 2003

Neste (1993–1997)
• Taloustekstejä 1993–1997 = Ekonomiska texter 1993–1997

Stockmann (2000–2004)
• Lehdistötiedotteita 2000–2004 = Pressmeddelanden 2000–2004

Finlex
• Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336 = Bokföringslag 30.12.1997/1336
• Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19.3.1999/361 = Lag om borgen och tredjemanspant 19.3.1999/361
• Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 = Lag om bostadsköp 23.9.1994/843
• Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481 = Lag om hyra av bostadslägenhet 31.3.1995/481
• Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11.7.1997/689 = Lag om rättegång i brottmål 11.7.1997/689
• Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442 = Lag om förmyndarverksamhet 1.4.1999/442
• Hallintolaki 6.6.2003/434 = Förvaltningslag 6.6.2003/434
• Hallintolainkäyttölaki 26.7.1996/586 = Förvaltningsprocesslag 26.7.1996/586
• Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 = Finlands grundlag 11.6.1999/731
• Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513 = Lag om indrivning av fordringar 22.4.1999/513
• Maakaari 12.4.1995/540 = Jordabalk 12.4.1995/540
• Kuntalaki 17.3.1995/365 = Kommunallag 17.3.1995/365
• Konkurssilaki 20.2.2004/120 = Konkurslag 20.2.2004/120
• Yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21 = Lag om likabehandling 20.1.2004/21
• Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 = Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132
• Markkinaoikeuslaki 28.12.2001/1527 = Marknadsdomstolslag 28.12.2001/1527
• Kansalaisuuslaki 16.5.2003/359 = Medborgarskapslag 16.5.2003/359
• Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86 = Miljöskyddslag 4.2.2000/86
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 = Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621
• Järjestyslaki 27.6.2003/612 = Ordningslag 27.6.2003/612
• Henkilötietolaki 22.4.1999/523 = Personuppgiftslag 22.4.1999/523
• Laki velan vanhentumisesta 15.8.2003/728 = Lag om preskription av skulder 15.8.2003/728
• Kielilaki 6.6.2003/423 = Språklag 6.6.2003/423
• Laki valtioneuvostosta 28.2.2003/175 = Lag om statsrådet 28.2.2003/175
• Valtioneuvoston ohjesääntö 3.4.2003/262 = Reglemente för statsrådet 3.4.2003/262

Eduskunta / Riksdagen
• Hallituksen esitys Eduskunnalle kirjanpitolaiksi sekä laeiksi osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun ja osuuskuntalain 79 c §:n muuttamisesta (HE 173/1997) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till bokföringslag samt till lagar om ändring av 11 och 12 kap. lagen om aktiebolag och 79 c § lagen om andelslag (RP 173/1997)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle takausta ja vierasvelkapanttausta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 189/1998) =
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om borgen och tredjemanspant (RP 189/1998)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle asuntokauppaa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 14/1994) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om bostadsköp (HE 14/1994)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle uusiksi huoneenvuokralaeiksi ja niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 304/1994) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till nya hyreslagar och till ändring av lagar i anslutning till dem (RP 304/1994)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 82/1995) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revision av rättegångsförfarandet i brottmål i underrätterna (RP 82/1995)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle holhouslainsäädännön uudistamiseksi (HE 146/1998) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny förmynderskapslagstiftning (RP 146/1998)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta (HE 72/2002) =
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen (RP 72/2002)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hallintolainkäytöstä ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 217/1995) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningsprocesslag och till lagstiftning som har samband med den (RP 217/1995)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi (HE 1/1998) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny Regeringsform för Finland (RP 1/1998)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 199/1996) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om indrivning av fordringar och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den (RP 199/1996)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle maakaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 120/1994) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till jordabalk och vissa lagar i samband med den (RP 120/1994)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntalaiksi (HE 192/1994) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till kommunallag (RP 192/1994)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi (HE 26/2003) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av konkurslagstiftningen (RP 26/2003)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 44/2003) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tryggande av jämlikhet samt ändring av vissa lagar som har samband med den (RP 44/2003)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi (HE 101/1998) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till reform av byggnadslagstiftningen (RP 101/1998)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 105/2001) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till marknadsdomstolslag samt lagstiftning som har samband med den (RP 105/2001)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle kansalaisuuslaiksi (HE 235/2002) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till medborgarskapslag (RP 235/2002)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamiseksi (HE 84/1999) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av miljöskydds- och vattenlagstiftningen (RP 84/1999)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 30/1998) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt till lagar som har samband med den (RP 30/1998)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 20/2002) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna för främjande av säkerheten på allmänna platser (RP 20/2002)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 96/1998) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till personuppgiftslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 96/1998)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta (HE 187/2002) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till en reform av lagstiftningen om preskription av skulder och offentlig stämning (RP 187/2002)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 92/2002) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny språklag och lagstiftning som har samband med den (RP 92/2002)
• Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 270/2002) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om statsrådet och vissa lagar i samband med den (RP 270/2002)

You don’t have the permission to edit this resource.

People who looked at this resource also viewed the following: