Systemic Lithuanian dictionary

View resource name in all available languages

Sisteminis lietuvių kalbos žodynas

This dictionary is the first attempt to present the Lithuanian language lexical meanings in a system. Dictionary, in accordance with the tradition of system dictionaries, word meanings are not explained to detail, so it can only be an aid to the alphabetical dictionaries.

View resource description in all available languages

Šis žodynas yra pirmas bandymas pateikti lietuvių kalbos leksikos reikšmes tam tikra sistema. Žodyne, vadovaujantis sisteminių žodynų tradicija, žodžių reikšmės neaiškinamos išsamiai, todėl jis tegalės buti pagalbinė priemonė prie abėcėlinių žodynų.

You don’t have the permission to edit this resource.