The digital partisan songs of card index

View resource name in all available languages

Pokario partizanų dainų kartoteka

Postwar partisan song digital file is an integral part of Lithuanian folklore, electronic resources, and together with the parallel emerging folk beliefs and riddles in the card file consists of a common digital filing subsystem. These cabinet base - about a quarter of a century of Lithuanian Literature and Folklore in the Institute of card to create partisan song file (the author dr. Kostas Aleksynas), which, in accordance with the general Lithuanian folk songs catalogue for the principles codified in so far well over 4,000 partisan songs. The card index includes songs from Lithuanian folklore, folklore collections and other archival funds, as well as from a variety of published sources.

View resource description in all available languages

Pokario partizanų dainų skaitmeninė kartoteka yra sudedamoji Lietuvių tautosakos elektroninių išteklių dalis ir kartu su paraleliai kuriamomis liaudiškųjų tikėjimų bei mįslių kartotekomis sudaro bendrą skaitmeninių kartotekų posistemę. Šios kartotekos pagrindas – maždaug prieš ketvirtį amžiaus Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta kurti kortelinė partizanų dainų kartoteka (jos autorius folkloristas dr. Kostas Aleksynas), kurioje, laikantis bendrųjų Lietuvių liaudies dainų katalogo sudarymo principų, iki šiol susisteminta gerokai per 4000 partizanų dainų. Į kartoteką įtraukiamos dainos iš Lietuvių tautosakos rankraštyno tautosakos rinkinių, kitų archyvinių fondų, taip pat iš įvairių spausdintų šaltinių.

You don’t have the permission to edit this resource.