The Modern Lithuanian Dictionary

View resource name in all available languages

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas

Modern Lithuanian Dictionary is a universal one-volume explanatory normative work of standard language intended for the wide circle of readers. It contains a huge amount of modern Lithuanian words, some regional dialectal and more widely used spoken language words. Moreover, it also contains words from past and contemporary fiction, especially classical papers, which are necessary for the studying youth to cultivate their language, to reflect various language styles, often suitable for specific new concept expression.

View resource description in all available languages

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas yra universalus aiškinamasis, norminamasis, plačiausiam skaitytojų ratui skirtas bendrinės kalbos kodifikacijos veikalas. Jame pateiktas didelis pluoštas bendrųjų dabartinės bendrinės lietuvių kalbos žodžių, šiek tiek įdėta regioninių (tarmių), plačiau vartojamų šnekamosios kalbos, taip pat ankstesnės ir šiuolaikinės grožinės literatūros, ypač klasikų raštų, žodžių, reikalingų tekstams suprasti, mokslus einančiai jaunuomenei savo kalbai ugdyti, įvairiems funkciniams kalbos stiliams atspindėti, neretai tinkamų ir tam tikroms naujoms sąvokoms reikšti. Iš viso į per 50 tūkstančių žodyno straipsnių sudėta apie 80 tūkstančių bendrinių žodžių ir apie 3000 svarbiausių Lietuvos ir pasaulio vietovardžių. Žodyne pateikti sunorminti žodžiai, teikiamos vartosenai jų lytys, rašyba, kirčiavimas, paaiškintos svarbiausios žodžių reikšmės, glaustais pavyzdžiais parodytas tų žodžių junglumas ir vartosena, įdėtas geras pluoštas frazeologizmų.

You don’t have the permission to edit this resource.